عضویت در خبرنامه

پاداش اخبار

پاداش اخبار یک خبرنامه ارائه بینش به کار بنیاد پاداش - دوست، رابطه جنسی و اینترنت. برای دریافت کپی خود اینجا ثبت نام کنید

نسخه های زیر در حال حاضر در دسترس هستند:

شماره 1 پاداش اخبار

شماره 2 تابستان 2017

شماره 3 نسخه ویژه

شماره 4 پاییز 2017

شماره 5 زمستان 2018

شماره 6 بهار 2018

شماره 7 جشن نسخه 2018

نسخه بعدی در تابستان 2018 منتشر خواهد شد.

اگر شما یک داستان دارید، می خواهی ویژگی ما را ببین، لطفا یک یادداشت را به ما ببخشید info@rewardfoundation.org.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل