سلب مسئولیت حقوقی

بدون مشاوره

این صفحه سلب مسئولیت بنیاد پاداش است. این وبسایت حاوی اطلاعات کلی درباره مسائل حقوقی است. این اطلاعات مشاوره نیست و نباید چنین رفتار کرد.

محدودیت ضمانت نامه

اطلاعات حقوقی در این وبسایت ارائه شده "همانطور که است" بدون هیچ گونه بازپرداخت یا ضمانتنامه، بیان یا ضمنی است. بنیاد پاداش هیچگونه نمایندگی یا ضمانتنامه در ارتباط با اطلاعات حقوقی در این وبسایت ندارد.

بنیاد پاداش، بدون توجه به عمومیت پاراگراف فوق، به این نکته تاکید نمی کند:

• اطلاعات حقوقی در این وبسایت دائما در دسترس خواهد بود یا در دسترس است؛ یا
• اطلاعات قانونی در این وب سایت کامل، درست، دقیق، به روز و یا غیر غلط است.

کمک های حرفه ای

شما نباید بر روی اطلاعات این وب سایت به عنوان جایگزینی برای مشاوره حقوقی از وکیل، مدافع، دادیار، وکالت یا سایر ارائه دهنده خدمات قانونی حرفه ای تکیه کنید.

اگر سؤاالت خاصی در مورد هر موضوع قانونی دارید، باید با وکیل، مدافع، دادیار، وکیل یا سایر ارائه دهنده خدمات قانونی حرفه ای مشورت کنید.

هرگز نباید درخواست مشاوره حقوقی را نادیده بگیرید، مشاوره حقوقی را نادیده بگیرید، یا اقدامات قانونی را به دلیل اطلاعات موجود در این وبسایت آغاز کنید یا متوقف کنید.

بدهی

هیچ چیز در این سلب حق قانونی هر گونه مسئولیت ما را به هیچ وجه تحت مجوز قانونی مجاز نخواهد بود و یا هیچ یک از مسئولیت های ما را که ممکن است تحت قانون قابل قبول محروم شود، محروم نکنیم.

اعتبار

این سند با استفاده از یک الگو قراردادی در دسترس است http://www.freenetlaw.com.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل